HABERLER

Akaryakıt lpg istasyon alanı satış ilanı

T.C.

                                                               DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ 

İlan Adı: Akaryakıt ve Lpg İstasyon Alanı

İlan Yeri: Delice Belediye Başkanlığı

İlan Tipi:  İhale İlanı

İhale Tarihi : 04.07.2017

1-                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Tapu kayıtlarında Karabekir Mahallesi  üzerinde, 201 Ada 02 Parselde bulunan 4980m² Arsanın (Akaryakıt ve Lpg İstasyon Alanı ) Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) 04.07.2017 Tarihinde Salı Günü saat 11:00’da şartname hükümleri çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazın;

ADRES

ADA

PARSEL

M ²

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

FATİH MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

201

02

4980M²

AKARYAKIT VE LPG İSTASYON ALANI

1.245.000.00TL

+ KDV

37.350.00

04.07.2017

11:00

Açık Teklif usulü ile Açık Arttırma

 

 1. İhaleye iştirak edecek olan Kamu, Tüzel ve gerçek Kişilerden muhammen bedel toplamı üzerinden % 3 geçici teminat alınacak olup, ihale sonrası geçici teminat kati teminata dönüştürülecektir.
 2. İhaleye girecek olan Kamu, Tüzel kuruluş temsilcileri ile gerçek kişilerin ihale saatine kadar geçici teminatlarını belediyemiz emanet hesabına yatırılacaktır.
 3. İhaleye girecek olan Gerçek Kişilerle, Tüzel kuruluş temsilcilerinin ihale saatine kadar geçici teminatlarını belediyemiz emanet hesabına yatıracaklardır.
 4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler; İhaleye Katılım dilekçesi ile birlikte;
 1. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti ( Nüfus Müdürlüğünden )
 3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden )
 4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
 5. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 1. Satışa sunulan taşınmazın ihalesi sonucunda ihalesi kendisinde kalan Kamu, Tüzel Kuruluş temsilcileri ile gerçek kişilerden ihale sonuç toplam tutarı 30 gün içerisinde ödeme yapmaları gerekmekte olup, ödemeler yapıldıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacaktır.
 2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 500TL Karşılığı  temin edilebilir.
 3. İhale neticesinde verilen teklif sonuçlarını ihale komisyonu yeterli görmediği taktirde ihaleyi ertelemeye veya fesih etmeye yetkilidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için isteyen isteklilerin mesai saatleri dâhilinde Delice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden telefonla veya bizzat başvurmaları halinde kendilerine detaylı bilgi verilecektir.

İsteklilere duyurulur.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI

0(318)6185004 – 6185244

Turgut ÖZDEM

Belediye Başkanı