HABERLER

Akaryakıt lpg istasyonu ve ticari alan arsa satış ihalesi

T.C.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ 

İlan Adı: Akaryakıt Lpg İstasyonu ve Ticari Alan Arsa İhalesi

İlan Yeri: Delice Belediye Başkanlığı

İlan Tipi:  İhale İlanı

İhale Tarihi ve Saati  : 10.10.2017 -  11:00

İhale İlanın Yapılacağı Yer : Delice Belediyesi Toplantı Salonu

1-                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Tapu kayıtlarında Karabekir Mahallesi  üzerinde, 201 Ada 02 Parselde bulunan 4980m² Arsanın (Akaryakıt  Lpg İstasyon ve Ticari  Alanı ) Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) 10.10.2017 Tarihinde Pazartesi Günü saat 11:00’da şartname hükümleri çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazın;

ADRES

ADA

PARSEL

M ²

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

FATİH MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

201

02

4980M²

AKARYAKIT  LPG İSTASYONU VE TİCARİ ALANI ARSASI  

M² 280.00TL

 

1.394.400.00TL + Kdv

41.832.00

10.10.2017

11:00

Açık Teklif usulü ile Açık Arttırma

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler; İhaleye Katılım dilekçesi ile birlikte;

  1. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
  2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti ( Nüfus Müdürlüğünden ) ve Kimlik Fotokopisi
  3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden )
  4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
  5. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
  6. Adli Sicil Kaydı.

İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 500TL Karşılığı  temin edilebilir.

Belediye İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

İsteklilere duyurulur.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI

0(318)6185004 – 6185244