HABERLER

T.c. delice belediyesi (t) plakalı ticari taksi işletme yönetmeliği

T.C.

DELİCE BELEDİYESİ

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

Madde 1-

Bu yönetmelik; Delice Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve gösterecek olan (T) plakalı ticari taksilerin ve taksi duraklarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2-                  

Bu Yönetmelik; İl Trafik Komisyon Kararı ile durakları ve sayıları belirlenen, Delice Belediyesi mücavir alan sınırları içinde çalışacak taksileri kapsar.

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

YASAL DAYANAK:

Madde 3-. Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını;

Anayasanın 124 ncü Maddesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ (b), (f) ve (p) maddeleri,

2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

1608 sayılı Kanun,

Karayolları Trafik Yönetmeliği,

Belediye Zabıta Yönetmeliği,

3194 sayılı İmar Kanunu,

Araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkında yönetmelik,

10553 Sayılı ticari plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı (Son şekli uygulanır).

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu

 

TANIMLAR:

Madde 4-

BELEDİYE: Delice Belediyesini,

MÜDÜRLÜK: Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri,

MESLEK ODASI: Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasını, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı,

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok beş (5) oturma yeri olan ve taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

ARAÇ SAHİBİ: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik yada satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

YOLCU: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,

DURAK YAZIHANESİ: Faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı bulundukları, Delice Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş büroları,

DEPOLAMA ALANI: Durak yazıhanesine bağlı taksilerin, Delice Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş park (bekleme) yerlerini,

DURAK TEMSİLCİSİ: Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişi,

DURAK RUHSATI: Ticari Taksi sahiplerinin durak çalıştırabilmeleri için 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma  Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre alacakları Durak Ruhsat Belgesi,

TAŞIMA SINIRI (KAPASİTE) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk başına kişi),

SÜRÜCÜ: İşleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,

SÜRÜCÜ TANITIM KARTI: Ticari taksi sürücüsü adına düzenlenmiş, Delice Belediyesince verilen tanıtım kartını,

TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ:İşleticilerin Delice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar İşleri  veya Zabıta İşlerinden harcını yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan (T) plaka taksi işletme belgesini,

ÇALIŞMA RUHSATI : Delice Belediyesince verilen şehir içi ve mücavir alanları kara taşıt araçları çalışma ruhsatı,

TAKSİMETRE: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini tanımlamaktadır.

 

GENEL YETKİ:

TAKSİ DURAĞI AÇMA VE ÇALIŞTIRMA İZİN MÜRACAATI;

Madde 5-

Taksi Durağı açma talebinde bulunan işleticiler, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan esnafın isimlerini belirterek Belediyemize müracaat edeceklerdir. Müracaat Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşlerince değerlendirilerek Belediyemizce uygun olan noktalara Belediye Meclisince tahsis yapıldıktan sonra Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilir. Her durağa numara verilecektir. Ruhsat durak numaralarına göre tanzim edilir.

a) Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Delice Belediyesi Meclisince karar verilir.

b)Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı üyeliğini kaybeden şoför esnafını Belediyenin Zabıta İşlerine bildirir.  Zabıta İşlerince tutanağı ile Belediye Meclisine sunulur, Belediye Meclisine üç (3) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir.  Üç (3) ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise Belediyenin  Zabıta İşleri bildirimi ile  üç (3) ay Ticari taşıt kullanım belgesi ve ticari plaka iptal edilir. İptal edilen plaka Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilir.

 

DURAK YAZIHANESİ VE TAKSİ DEPOLAMA ALANI:

Madde 6-

a) Taksi yazıhanelerinin ve taksi depolama alanının yerleri, Delice Belediyesi Meclisi tarafından belirlenir. Belirlenen taksi durak yazıhanesi ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere taksi işletmecileri uymak zorundadır.

b) Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde araç park edilebilecek alana sahip olacaktır.

c) Yapılacak durak tipleri, belediyece onaylanacak projeye uygun olarak yaptırılacaktır. Duraklarda belediyeden izin alınmadan herhangi bir değişiklik ve tadilat yapılmayacaktır.

d) Durak adına kayıtlı telefon olacaktır. Telefon numarası durak tabelasının altında görünür bir şekilde yazılacaktır.

e) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre ruhsat alınması zorunludur.

f) Taksi yazıhanelerinin ve taksi depolama alanının yerleri birleşik olmak zorunda değildir. Delice Belediyesi Meclisi tarafından ayrı olarak da belirlenebilir.

g)Delice Belediyesi, taksi durak yazıhanesinde faaliyet gösteren taksi adedince depolama alanı tahsis etmek zorunda değildir. Araç sayısının bir kısmına depolama alanı belirlenip, kalan araçların farklı yerlerde depolanmasına karar verilebilir.

h) Açılan Taksi durak yazıhanesine işletmeciler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınması zorunludur.

ı) Her taksi durak yazıhanesinde bir temsilci belirlenmesi ve belirlenen temsilcinin değişmesi durumunda Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Temsilci belirlemeyen taksi durağındaki işletmecilere cezai işlem uygulanır.

i) Taksi durak yazıhanesi hakkında yapılacak tebligatlar durak temsilcisine yapıldığında, durakta faaliyet gösteren işletmeciler tebellüğ etmiş sayılırlar.

 

BAŞVURU BİÇİMİ, MÜRACAAT SÜRESİ VE İLK AŞAMA:

Madde 7-

a)ARAÇTA ARANILACAK NİTELİKLER:

1- T plaka ticari taksiler sarı renk kodunda olacaktır.

2- Aracın ön kapıları ve tavanında plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır. (Yazılar solmuş, eskimiş olmamalı, okunur olmalıdır.)

3- Ticari taksi işletmeciliğini devir almak suretiyle veya yeni plaka tahsisinde plaka tahsis edilecek araçta 7 yaş şartı aranır. Araç yaşı imal tarihini takip eden yıl esas alınarak hesaplanır.

4- Araçlarda 7 gün süre ile kaydını saklaya bilen Kamera ve Kayıt cihazı bulundurmaları gerekmektedir.

 

b) BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Talep Dilekçesi
 2. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
 3. Sürücü Belgesinin Fotokopisi
 4. Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğuna, Alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olduğuna dair Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünden verilmiş ceza puan dökümü
 5. "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC- 2)"
 6. İkametgâh Belgesi,
 7. 2 adet Fotoğraf
 8. Sabıka Kaydı. (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)
 9. Vergi Dairesinden Başka Ticari Kaydı Yoktur Belgesi (Uzun Mehmet ve Kara Elmas Vergi Dairelerinden)
 10. Başvuru sahibinin yolcu taşımacılığı ile ilgili vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi veya Vergi Dairesince tanzim edilmiş yoklama fişi)
 11. Başvuru sahibi kişilerin İlgili odaya kayıtlı olduğunu bildiren “Oda Kayıt Belgesi”
 12. Başvuruya konu aracın başvuru sahibine ait olduğunu belirtir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce verilmiş olan motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin fotokopisi veya noter onaylı satış belgesi fotokopisi
 13. Devir edecek ve devir alacak olanların Delice Belediyesi Tahsilat Servisinden Alacakları “Borcu Yoktur” belgesi.
 14. SSK’lı ya BAĞKUR’lu olup olmadığına dair Belge
 15. Emekli ise Emekli Sandığın Belge
 16. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 17.  Araç Muayene Raporu
 18. Sigorta Poliçesi Fotokopisi
 19. Psikoteknik Değerlendirme Raporu
 20. Taahhütname (Ek-1).

c) Zabıta İşleri; Delice Belediyesi (T) Plaka Ticari Taksi İşletme yönetmeliği çerçevesinde başvuruyu kabul eder.

d) Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir.

e)İstenen belgelerin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri  eksiksiz teslim edilmesi ile başvuru (yeni tahsis veya devir olması fark etmeksizin) Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri  (gerek duyulması halinde Belediye Trafik Alt Komisyonunda görüşülerek Belediye Trafik Komisyonunun raporunun) Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisince konunun kabulüne müteakip, Meclis Kararının ilgiliye tebliğ edilmesinden ve Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlenmesinden itibaren 3 ay içinde (kararda belirtilen ücret ödenmesi gibi veya benzer kayıtlar yerine getirilerek,) Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünden plaka tescil işlemi yapılması zorunludur.

3 ay içerisinde Meclis Kararında belirtilen şartların yerine getirilmemesi (tahsis/devir ücreti ödenmesi vs. gibi) ve plaka tescil işleminin tamamlanmaması durumunda söz konusu karar, ek bir karara ihtiyaç duyulmaksızın iptal olur.

f) Belirlenen ticari taksi ve hak sahiplerine Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri tanzim edilir. Ticari Taşıt Tahsis Belgesinde işleticinin T.C Kimlik numarası, adı soyadı, taşıtın plaka numarası, durak adı yazılarak tasdik edilir.

 

TİCARİ TAKSİ İŞLETMECİLERİNİN ÖDEMESİ GEREKEN ÜCRETLER:

Madde 8-

a) İlk defa plaka verilen Ticari taksi işletmecilerinden bir defaya mahsus alınacak Ticari Plaka Tahsis Belgesi ücreti Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.

b) Ticari Taksilerin devir ücretleri Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.

c) Taşıt işletme Ruhsat Harcı her yıl Ocak -Şubat aylarında ödenir.

 

(T) PLAKA TİCARİ TAKSİLERİN MODEL, PLAKA VE DEVİR İLE ORTAK ALINMASI İŞLEMLERİ

Madde 9-

a)Belediye Meclisince izni olmaksızın T plaka Ticari Taşıt Tahsis Belgesi araçla birlikte satılamaz, devredilemez. Denetlemeye yetkili kişilerce; denetim esnasında Belediyeden alınan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, Motorlu araç tescil belgesi, Vergi kaydı ve İlgili odanın kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum Encümene bildirilir. Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun düzeltilmesi için Otuz (30) gün süre verir, Otuz gün süre sonunda sorun giderilmez ise Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plakası Belediye Meclisinceiptal edilerek Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Bildirilir.Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz.

b) Ticari taksilerin devir işlemi için devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediyenin  Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri  şahsen müracaatları gereklidir.

c) Taksi işletmeciliğini devir başvurusu dilekçesine bu yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen evraklar ekli olmak zorundadır.

d) Hak sahibi işletmecinin Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve plaksının devir işlemi; Devir alacak işletmecinin, şartlara haiz olması ve Belediye Meclisinin onayı alındıktan sonra Belediye Meclisi tarafından belirlenen devir ücretinin peşin ödenmesi halinde bu yönetmelik çerçevesinde yapılır.

e) Devir iznini içeren Meclisinin kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 3 ay (90 gün) içerisinde devir ücretinin ödenmemesi halinde devir işlemi yapılmayarak devir kararı iptal edilir. (90 gün bitimi tatil gününe rastlarsa, Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar süre uzar.

f)Taksi işletmecisinin ölümü halinde talep edildiği takdirde 1. Derece yakınlarına (babadan-oğula, eşler arası) yapılacak devirlerde devir ücreti alınmaz.

 

ARAÇ SAHİPLERİNİN ŞOFÖR ÇALIŞTIRMALARI:

Madde 10-

a) T plaka ticari taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen işletmeci Belediye Başkanlığına dilekçe ile çalıştıracağı şoförün kimlik fotokopisi (T.C. kimlik nolu), Ehliyet Fotokopisi, İkametgah belgesi, Ticari Taşıt kullanım belgesi fotokopisi (SRC), Adli sicil ve arşivlik kaydı ve 2(iki) adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.

b) Bu maddede belirtilen belgelerin araçta bulundurulması mecburidir. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden SGK' na karşı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

c) Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye işletmeciye rücu eder.

d) Ticari Taksi Sürücüsüne Delice Belediyesi  Zabıta  İşlerince  düzenlenmiş “Sürücü Tanıtım Kartı” verilir. “Sürücü Tanıtım Kartı” olmadan ticari taksi kullanılamaz.

e)“Sürücü Tanıtım Kartı” araçta yolcuların rahatlıkla görebileceği yere asılması zorunludur.

 

T PLAKA TİCARİ TAKSİLERİN TAŞIMA ÜCRET VE TARİFESİ:

Madde 11-

a) T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili meslek odası tarafından belirlenir.

b) Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek özgürlüğüne sahiptir.

c) Taşımacılık ücreti, Esnaf odalarınca belirlenen Taksimetre ücreti çerçevesinde alınır.

d) Mücavir alan dışına yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de yapılabilir.

e) 60 kg. aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.

 

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME:

Madde 12-

a) Zabıta İşlerince faaliyet göstermeyen ticari taksi işletmecilerini tespit ederek, işletmeciye aracını faaliyete geçirmesi için tebligat yapmasından itibaren 3 ay içinde işletmeci tarafından veya devir edilmek suretiyle faaliyete başlamayan ticari taksi işletmecilerin işletmecilikleri iptal edilerek, iptal edilen ticari taksi plakasının tasarrufu Delice Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz.

b) Bu maddenin (a) fıkrasında yapılan uygulamanın haricinde, Ticari taksinin faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili müdürlükçe aracını faaliyete geçirmesi için işletmeciye tebligat yapılmasından itibaren, işletmeci 3 ay (90 gün) içerisinde yeni araç alarak plakasını tescil yaptırmak suretiyle çalışmaya başlayacaktır. Aksi halde ticari taksi işletmecisinin işletmeciliği iptal edilerek, iptal edilen ticari taksi plakasının tasarrufu Delice Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz.

c) Ticari taksi işletmecisinin yıl içinde ölümü halinde en geç 6 (altı) ay içinde varislerinden noter onaylı yetkili kılınan bir kişi Belediyeye başvurarak devir ücreti ödemeden şartlara haiz olması halinde kendi adına Ticari Taşıt Tahsis Belgesi almak kaydıyla ticari taksi işletmeciliği yapabilir. Ölümden dolayı ticari taksinin devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma İzin Belgesi devir alabilir.

d) Ticari taksi işletmeciliğini devir edenler ile Yönetmelik gereği ticari taksi işletmeciliği iptal edilenler, ödedikleri ücretleri geri isteyemezler.

 

DENETLEME YETKİSİ:

Madde 13-.

T plaka ticari taksiler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta İşleri Personeli ve Belediye Başkanınca görevlendirilen personel.

Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca (Trafik tescil bürosu, vergi dairesi, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odası ve Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar  Odası vb.) koordineli olarak da denetleyebilir.

 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE  CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 14-.

a) Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri  denetim görevlilerince gerekli tutanak tanzim edilerek, Belediye Encümenince cezalandırılırlar.

b) T Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alan veya alacak olan taksi sahipleri bu yönetmelik gereği yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alanın lehine sürekli müktesep hak oluşturmaz.

c) DeliceBelediyesi; yayımlamış olduğu T plaka ticari taksi yönetmeliğini günün şartlarına, kanun, tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri, kendinden veya aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır.

d) Taksi sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için Delice Belediyesine ödemesi gereken ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez.

e) Taksi durakları Delice Belediyesi tarafından yaptırılıp, bedeli taksicilerden talep edilebilir veya taksicilerden durakların yenilenmesi istenebilir.

f) Duraklarda, çalışan taksilerin plakalarını ve sahiplerinin isimlerini gösteren resimli levhanın uygun bir yere asılması zorunludur.

g) Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak temsilcisi belirlenmesi ve  resmi tatil günleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi araç bırakılması ve nöbet çizelgesinin  yapılması zorunludur. Gerekli hallerde Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşleri  ve Belediye yetkilileri bu nöbet çizelgesini isteyebilir.

h) Taksi Çalıştırma Ruhsat sahipleri, taksi duraklarında adına tescilli araç dışında başka araç çalıştıramaz. Taksi Çalıştırma Ruhsatı hakkı sahibi oldukları halde 1(bir) yıl müddetle durağına gelerek fiilen çalışmayanların ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili gerekli izinler iptal edilip haklarını kaybetmiş sayılır. ( Yasada belirlenen mücbir sebepler hariç)

            Bu yönetmeliğe göre T plaka ticari taksi işletmeciliğini alan işletmeci yukarıdaki maddelerin tamamını okumuş ve kendi rızasıyla kabul etmiş sayılır. Yayımlanmış ve yayımlanacak tüm ilgili Kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara kayıtsız, şartsız, tam olarak uyacağını, aykırı hareket etmesi durumunda işletmeciliğinin iptal edileceğini, bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri, çalışma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri Delice Belediyesi tarafından gerek duyulduğunda değiştirilebilir. Ticari taksi işletmecileri yapılan değişikliğe itirazsız, hiçbir hak, zarar, ziyan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak zorundadırlar.

ı) Suç sayılan fiiller ve cezalar aşağıda sıralanmıştır.

(1) Araçta bulunması gerekli belgelerin (Araç Ruhsatı, Çalışma Ruhsatı, Vergi Levhası, Sürücü tanıtım kartı),  kontrolde ibraz edilmemesi,

(2) İstiap haddinden fazla yolcu alınması (araçta bulunan yolcu koltuk sayısı),

(3) Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması,

(4) Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,

(5) Bilgi vermeden taşımacılığa ara verilmesi (ölüm ve hastalık hariç),

(6) Ticari taksilerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları, yolcuların gideceği son noktaya kadar götürmemeleri,

(7) Karayolları trafik kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın bulundurulmaması,

(8)Yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılması, seyir halinde iken cep telefonunu kullanması,

(9) Araçta sigara içilmesi veya içilmesine izin verilmesi,

(10) Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli olmaması,

(11) Aracın pis, kirli, kırık camlı  ve koku neşreder durumda bulunması,

(12) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,

(13) Yırtık, sökük döşeme ve kırık koltuklarla yolcu taşınması,

(14) Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin taşınması,

(15) Seyrüsefer esnasında araç içinde yolcu harici kişi veya kişilerin bulunması,

(16) Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak,

(17) Yolcuların 60kg aşmayan yüklerinden ayrıca bagaj ücreti talep edilmesi,

(18) Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmaması (ölüm ve hastalık harici),

(19) İşletme ruhsatı ve şoför çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,

(20 Şoförler odası üyeliğini kaybetmesi,

(21) Durakta, plaka ve isim levhasının bulundurulmaması yasaktır.

(22) Belediyece belirlenen depolama alanı haricinde (belirli bir müşterisini beklemesi dışında) bekleme yapması.(Terminal Hariç) yasaktır.

(23) Duraklarda  ve depolama alanlarında araç yıkamak yasaktır.

(24) Durak yazıhanelerinde ve araçlarda izinsiz ilan ve reklam bulundurulması,

(25) Araca abartılı eğzosve havalı korna takılması,

(26) Dolmuş taksi olarak çalışmak 

(27) Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapmak,

(28) Taksi ve Taksi dolmuş şoförlerinin karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde; hareket etmesi,

(29) Araçla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek,

30) Araç ile Su, çamur ve benzerlerini sıçratmaları, atmaları, dökmeleri,

(31) Araç ile Korkutma ve şaşırtma hareketleri yapmak,

(32) Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek, suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç kullanmaları yasaktır.

i) Suçların alışkanlık haline getirenlerin durumu, Belediye Meclisinde görüşülerek ticari taksi işletmeciliğinin iptaline gidilir.

j) Ticari taksi işletmeciliği iptal edilen işleticiye bir daha ticari taksi işletme izni verilip verilmeyeceği Belediye Meclisinin yetkisindedir.

 

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER;

Madde 15- Sürücüler yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Yolculara daima nazik davranılacaktır.Yolculara emir verilir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak yolcu sürücüye aracın kullanımı tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak Belediye Zabıtasının ve Emniyet yetkililerin müdahalesi beklenecektir.

b) Yolcularla  münakaşa etmek kesinlikle yasaktır.Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen  sürücüye her bir olay için Belediye Encimenince 1(bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibinede para cezası uygulanır.

c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürcünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanununun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha taksi duraklarında görev almama cezası uygulanır.

SÜRÜCÜ VE İŞLETMECİNİN UYACAĞI KURALLAR;

Madde 16-

a) Sürücüler ve İşletmeciler arasındaki ilişkilerde tarafların birbirleriyle:

–        Münakaşa etmeleri halinde: ilgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü 60 (altmış) gün çalışmaktan men edilir.Bu ceza tekrsrı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanır.

–        Fiziki şekilde kavga etmeleri belgelenmesi halinde; İlgili araçlar seferden 30 gün men, ilgili sürücü ve yardımcılar ise 6 (altı) ay çalışmaktan men edilirler. Bu cezanın tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanır.

–        Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlemesi halinde; İlgili araçlar 3 ay seferden men ve ilgili sürücülere taksi durakları sisteminde görev almama cezası uygulanır.

b) Sürücü ve işleticiler Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşlerinin  bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır.

c) İşleticiler araçlarında şoför çalıştırmaları halinde şoförle ilgili aşağıdaki belgeleri  Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşlerine  bildirmek zorundadır.

–        Ticari Taşıt Kullanma Belgesi ( SRC)

–        Sigorta Sicil Kartı

–        Ehliyet Fotokobisi

–        İkametgah Belgesi

–        Nüfus Cüzdanı Belgesi

–        Sabıka Kaydı

–        2 adet Fotoğraf

–        Çalışma Ruhsatının Fotokopisi

–        Araç Ruhsat Fotokopisi

–        Araç Sigorta Poliçesi

 

DENETİM SİSTEMİ

Madde 17 -

Araçlar ve personeli bu yönetmelik uyarınca çalışmaları sırasında aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve yetki verdiği Ulaşım Hizmetleri personeli

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine sahip gönüllü denetmenler

c) Belediye Zabıta ve Trafik görevlileri ile ilgili diğer kuruluşların yasal yetkilileri

Araç işleticiler ve personeli bu maddenin ( a ve c ) bendinde belirtilen kişilerin talimatlarına anında uymakla hükümlüdürler.

d) Vatandaş denetimi; Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerle ilgili şikayetleri belediyeye yazılı olarak yapacak ve şikayet dilekçesinde aracın plakası, şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı, açık adresi ve telefon numarası bulunacak. Bu usule uygun olmayan şikayetler belediyece dikkate alınmaz.

 

CEZALAR

Madde 18-

Bu yönetmelik hükümlerine ve sözleşmeye aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen zabıtlar, değerlendirilerek uygun görülen cezalar verilir.

a) Çalışma Ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu yönetmelik maddelerinde belirlenmiştir.

b) Delice Belediyesinin işleticiye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim işleticinin tebligat adresine yapılır.

c) İdari yaptırımlar:

Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zaman dada aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine; aşağıda yasalarla belirlenen cezalar uygulanır.

1.Tür Ceza; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 32. maddesine göre ceza uygulanır. (Emre aykırı davranış.)

2.Tür Ceza ; 1608 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca 3 ile 15 gün ticaret ve sanattan men cezası uygulanır.

3.Tür Ceza; Belediye Encümenince ruhsat iptal edilir.

d)Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir:

1.Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek. (Ayar yaptırmamak.)

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

2.Taksimetre açmamak.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

3. Kirli araçta sefere çıkmak.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

4. Sürücünün sefer sırasında sigara içmesi.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

5. Araç sürücüsünün kılık-kıyafetlerinin düzgün olmaması.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

6. Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

7. Madde 15' te a bendinde belirtilen sürücüler ve yolcular ile ilişkilerinde uyacakları hususlara aynen uyacak olup b bendinde yolcularla  münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen  sürücüye her bir olay için Belediye Encümenince 1(bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibi nede para cezası uygulanır; c bendinde belirtilen fiil işlenmiş ise aynen uygulanır.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

8. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.

Ceza: İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında araç uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

9, Yolcu ve araç güvenliliğinin tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

10. Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamele de bulunmak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza ve sürücünün işten çıkarılması, durakta hiç bir şekilde görev almaması, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

11. Denetim görevlilerinin talimatlarına uymamak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

12. Alkollü araç kullanmak

Ceza ; İlk seferde 2.tür ceza, tekrarında sürücünün işten çıkarılması, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

13.Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın Belediyenin göstereceği parka çekilmemesi.

Ceza ;  3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

14. Belediyemize ait ilgili her türlü ilan, reklem ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

15. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

16. Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. Eylemlerde bulunmak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

17. Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

18. Belirlenen yolcu taşıma tarifesine uymamak.

Ceza: 2.tür ceza uygulanır.

19. Çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticiler.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

20. Durak yerlerinde Belediyeden izin alınmadan tadilat yapılması.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

21. Yolcusunu bırakan taksiler dönüşte duraklarına boş olarak dönmek zorundadırlar. Dolmuş tipi yolcu taşımacılığı yapamazlar. Yoldan yolcu toplayamazlar.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

22. Toplu taşıma araçları için ayrılar duraklardan yolcu almak.

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

23. Madde 14 ün ı bendindeki belirtilen hususlara uymayanlara

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza uygulanır.

24. Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. Kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece lüzumlu görülen hallerde

Ceza ; İlk seferde 1.tür ceza, tekrarında 2.tür ceza, tekrarında 3.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

25. Ticari taksi şoförü olarak görev yapmakta iken 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında uyarı ve zabıt tanzim edilen sürücüye, 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında ilgili Müdürlüğün izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, ilgili Müdürlüğün uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla ilgili Müdürlüğe gerekçe ve bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalıştırılabilecektir.

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI

Madde 19-

       Taksi çalıştırma hakkı elde eden işleticilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl Ocak ayında '' Taksi Çalıştırma Ruhsatı'' verilecektir. Çalışma Ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta  bulundurulacaktır. Taksi Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalışılamaz. İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Taksi Çalıştırma Ruhsatı 1 (bir) yıl geçerli olup, her yıl ocak ayında yenilecektir.

            Taksi Çalıştırma Ruhsat ücreti Delice Belediye Meclisi'nce belirlenecek olup; çalışma ruhsatı almayan ve borcu olan taksilere çalışma izni verilmeyecektir.

            Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 6 (altı) ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak  kendi adlarına  ruhsat almak kaydıyla taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma ruhsatını devir alır.

KAZANILMIŞ HAKLAR

Madde 20 -

            İlçe ve İl Trafik Komisyonu Kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda halen T plaka ticari taksi işletmeciliği yapanların, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları, bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmeleri koşulu ile devam eder.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 21-

Bu Yönetmelik ve hükümleri Delice Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinden itibaren aynı gün www.delice.bel.tr sitesinde ilanından sonra   yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 22-

Bu yönetmelik  Delice Belediye Başkanlığı adına  Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta İşlerince  yürütülür.