HABERLER

Delice belediye başkanlığı buğday pazarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 blok (gözlerin) kiralanmasına ait ihale ilanı

   

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BUĞDAY PAZARI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 BLOK (GÖZLERİN)

KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

Madde 1: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 3 Nolu Sokak 307 Ada 15 Parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Açık Buğday Pazarı Blokları olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 gözden oluşan Hububat yerlerinin aşağıda belirtildiği üzere Blok (Gözler) 1 Sezonluğuna Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 22.05.2024 Çarşamba günü şartname hükümleri çerçevesinde ihaleleri yapılarak kiraya verilecektir.

Madde 2: 22.05.2024 Çarşamba günü Saat 10:00 ile 12:00 arasında Belediye hizmet binası Toplantı Salonunda Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde3: Kiraya verilecek olan Gözlerin yıllık muhammen kira bedeli ve Geçici Teminat miktarları aşağıya çıkarılmış olup Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesinde işlem gören TR55 0001 0006 5813 8797 3950 04 nolu hesabına ihale gününden önce yatırılacaktır. 

 

 

S.NO

 

MAHALLE

 

BÖLÜM

 

ADA / PARSEL

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE SAATI

 

1

 

Cumhuriyet Mah.

 

1

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

10:00

 

2

 

Cumhuriyet Mah.

 

2

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

10:15

 

3

 

Cumhuriyet Mah.

 

3

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

10:30

 

4

 

Cumhuriyet Mah.

 

4

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

10:45

 

5

 

Cumhuriyet Mah.

 

5

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

11:00

 

6

 

Cumhuriyet Mah.

 

6

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

11:15

 

7

 

Cumhuriyet Mah.

 

7

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

11:30

 

8

 

Cumhuriyet Mah.

 

8

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

11:45

 

9

 

Cumhuriyet Mah.

 

9

 

307 Ada 15 Parsel

 

30.000,00TL

 

10.800,00TL

 

12:00

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Delice Belediye Başkanlığı tarafından 22.05.2024 Çarşamba günü saat 10:00’ da Başlayıp 12:00’de bitecek olan açık ihale usulü ile 1 Sezonluğuna kiraya verilecektir.

İhale, Delice Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

İhaleyi Alan Kişi veya Şirketler, Geçici Teminat Bedelini ihale saatine kadar Belediyemiz Tahsilat servisine veya Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesi neslinde işlem gören TR39 0001 0006 581387973950 04  nolu cari hesabına yatırmakla yükümlüdür.

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgâhı Delice İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Delice Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dâhil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekâletname aslı veya örneği,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Delice Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,  

c) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname  mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Yazı İşleri Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    

İLAN OLUNUR