HABERLER

Delice belediyesi arsa ve daire satış ihale ilanı

İ L A N

T.C.

 KIRIKKALE İLİ

 DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA TABLODA BELİRTİLEN TAŞINMAZ MALLAR 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45.VE 50. MADDESİ GEREĞİ AÇIK PAZARLIK USULU VE AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.

S.NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Mimar Sinan Mahallesi

357

23

314m²

ARSA

30.00TLX314=9.420,00TL

300TL

26.08.2021

10:00

AÇIK İHALE USULÜ

2

Aktepe Mahallesi

139

16

470,83m²

ARSA

50.00TLX470,83=23.541,50TL

750TL

26.08.2021

10:15

AÇIK İHALE USULÜ

3

Aktepe Mahallesi

139

20

494,84m²

ARSA

50.00TLX494,84=24742TL

750TL

26.08.2021

10:30

AÇIK İHALE USULÜ

4

Aktepe Mahallesi

139

22

1152,82m²

ARSA

50.00TLX1152,82=57.741,00TL

1.750,00TL

26.08.2021

10:45

AÇIK İHALE USULÜ

5

Aktepe Mahallesi

418

10

1099,00m²

ARSA

60.00TLX1.099=65.940,00TL

2.000,00TL

26.08.2021

11:00

AÇIK İHALE USULÜ

6

Fatih Mahallesi

171

12

799,12m²

ARSA

60.00TLX799,12=47.947,20TL

1.500,00TL

26.08.2021

11:15

AÇIK İHALE USULÜ

7

Fatih Mahallesi

183

7

594,08m²

ARSA

70.00TLX594,08=41585,60TL

1.300,00TL

26.08.2021

11:30

AÇIK İHALE USULÜ

8

Fatih Mahallesi

161

13

1216,33m²

ARSA

60.00TLX1216,33=72.979,80TL

2.300,00TL

26.08.2021

11:45

AÇIK İHALE USULÜ

9

Fatih Mahallesi

173

18

391,48m²

ARSA

50.00TLX391,48=19.574,00TL

600,00TL

26.08.2021

12:00

AÇIK İHALE USULÜ

10

Cumhuriyet Mahallesi 3.Sok.No:3

507

17

523M²

1 Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm

170.000.00TL

5.200,00TL

26.08.2021

12:15

AÇIK İHALE USULÜ

11

Cumhuriyet Mahallesi 3.Sok.No:3

507

17

523M²

2.Zemin Kat 2. Bağımsız Bölüm

170.000.00TL

5.200,00TL

26.08.2021

12:30

AÇIK İHALE USULÜ

12

Cumhuriyet Mahallesi 3.Sok.No:3

507

17

523M²

1.Normal kat  3. Bağımsız Bölüm

180.000.00TL

5.500,00TL

26.08.2021

12:45

AÇIK İHALE USULÜ

13

Cumhuriyet Mahallesi 3.Sok.No:3

507

17

523M²

1.Normal kat  4’cü Bağımsız Bölüm

180.000.00TL

5.500,00TL

26.08.2021

13:00

AÇIK İHALE USULÜ

MADDE 1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ, TARİH VE YERİ

1. Belediyemiz tüzel kişiliğine ait yukarıdaki tabloda yeri, cinsi, ada, pafta, parsel numaraları

ile yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Yasanın 45’nci ve 50’nci maddesi gereği (Pazarlık Usulü ve Açık Teklif Usulü) ile satılacaktır.

 2. Satışı yapılacak olan taşınmazların tahmin edilen bedelleri ile ihale günleri ve ihale

saatleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Satış ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatte başlayıp, sıra

numarasını takip ederek her bir parselin (ayrı ayrı) satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

3. İhaleler şartnamenin taşınmaz tablosunda (listesinde) belirtilen gün ve saatte Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

4. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Delice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden öğrenebilecekleri gibi, Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesini, mesai saatleri içerisinde görebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 50,00-TL. (Elli)TLücret karşılığında satın alabilirler.

5-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinde, ihale

komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

MADDE 2. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için, satın almak istedikleri her

bir taşınmaz için yukarıdaki (liste) tabloda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici

teminatı en geç ihale saatine kadar, Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesi nde işlem gören TR39 0001 0006 581387973950 04 nolu Hesabına ‘yatırılacaktır.

 MADDE 3. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER (KATILIM ŞARTLARI)

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

1. Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

2. 18 yaşını doldurmuş olmak,

3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel kişiler için ikametgâh ilmühaberi, Tüzel kişiler için şirket

Merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5. Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine,

ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler

Müdürlüğünden alınacaktır),

6. İdareye (kurumumuza) herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

7. İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul

iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi

Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi aslını yahut noter onaylı suretini

ibraz etmeleri,

8. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,

9. Geçici teminatın ve (şartname bedeli) ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

(İhale dosya bedeli iade edilmeyecektir.)

10. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

asılları, (yahut noterden aslı gibidir onaylı suretleri)

11. İsteklinin bir şirket olması halinde;

a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil

Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen

faaliyette bulunduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını ibraz etmesi,

b. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin

bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgenin aslını yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,

c. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

12. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir

belgenin ibrazı,

b. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması

Hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,

c. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına

dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

d. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli

imza sirkülerinin ibrazı,

e. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin

belgesini ibrazı.

13. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve

ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve

müteselsile sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut

aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı suretleri yapılmış olan

evrakların sunulması zorunludur.

 

İlan olunur.