HABERLER

Sanayi dükkanlarının kiralanmasına ait ihale ilanı.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

15 ADET DÜKKÂNIN KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

 

 

Madde 1: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi 11 Nolu Sokak 480 Ada 18 Parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait sanayi dükkânları 201J, 201K, 201L, 201M, 201N,  201O, 201P, 201R, 199B, 199C, 199D, 199E, 199I, 199J ve 199L  kapı numaralı 15 adet dükkân aşağıda belirtildiği üzere 1 Yıllığına Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 01.08.2023 Salı günü şartname hükümleri çerçevesinde ihaleleri yapılarak kiraya verilecektir.  

Madde 2: 01.08.2023 Salı günü Saat 10:30’da Başlayıp 14:45’te bitecek olan ihale belediye hizmet binası başkanlık odasında Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde3: Kiraya verilecek olan Dükkan Yılık muhammen kira bedeli ve Geçici Teminat Aşağıya çıkarılmış olup Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesinde işlem gören TR55 0001 0006 581387973950 04 nolu hesaba ihale gününden önce yatırılacaktır. 

 

S.NO

MAHALLE

BÖLÜM

ADA / PARSEL

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATI

 

1

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201J

19

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

10:30

 

2

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201K

20

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

10:45

 

3

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201L

21

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

11:00

 

4

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201M

22

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

11:15

 

5

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201N

23

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

11:30

 

6

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201O

24

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

11:45

 

7

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201P

25

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

12:00

 

8

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

201R

26

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

13:00

 

9

 

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199B

29

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

13:15

 

10

 

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199C

30

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

13:30

 

11

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199D

31

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

13:45

 

12

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199E

32

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.000,00TL

 

720,00TL

 

14:00

 

13

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199I

36

 

480 Ada

18 Parsel

 

1.500.00TL

 

540.00TL

 

14:15

 

14

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199J

37

 

480 Ada

18 Parsel

 

1.500.00TL

 

540.00TL

 

14:30

 

15

 

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

 

199L

39

 

480 Ada

18 Parsel

 

1.500.00TL

 

540.00TL

 

14:45

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Delice Belediye Başkanlığı tarafından 01.08.2023 Salı günü saat 10:30’da Başlayıp 14:45’te bitecek olan ihalede dükkanlar 1 Yıllığına kiraya verilecektir.

 İhale, Delice Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b)İkametgâhı Delice İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

e) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekâletname aslı veya örneği,

e) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

f) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

5- Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 01 AĞUSTOS 2023 günü ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

6- İhale ile ilgili şartname  mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Yazı İşleri Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

8- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    

                İLAN OLUNUR