HABERLER

Ticari taksi plakası satış ihalesi

TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞ İHALESİ

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MİMARSİNAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI HÜKÜMETKONAĞI ÖNÜ TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

 

07.09.2022 Tarih ve  2022/45  sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda toplam 1 (Bir) adet (T) Plaka; 2886 sayılı yasanın 35/c ve 45.  maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale Delice Belediyesi Encümeni tarafından Delice Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda 11/10/2022 Salı  günü aşağıda belirtilen Saat’te yapılacaktır.

2- Bir adet  (T) Plaka için muhammen bedel, geçici teminat, ihale gün ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ARAÇ SIRA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

TİCARİ TAKSİ PLAKASI

1

MİMAR SİNAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKASI

130.000,00TL

(+KDV %18)

4.000.00TL

11.10.2022 Salı

Saat :11:30

71 T 4005

3- İhaleye sadece Gerçek Kişiler katılabilecektir. “Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılığı Yönetmeliği”  ve alınan Belediye Meclis Kararı gereğince mevcutta Delice Merkezde üzerine T plaka kayıtlı bulunanlar yapılacak ihaleye katılamazlar.

4- Geçici teminatlar Belediye veznesine yatırılacaktır. 1(Bir) adet taksi ihalesi üzerine kalıncaya kadar İdare tarafından onaylanmış teminat makbuzu fotokopisi ile diğer ihalelere de katılabileceklerdir.

5- Katılacak her ihale için dosya bedeli olan 500,00(iBEŞYÜZ)TL yatırılacaktır.

6- İhaleye Katılacak olanlardan istenilen belgeler;

  • Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi imzalı şartname,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi,
  • Adres bilgileri formu (En az 3 yıldır Delice’ de ikamet ettiğine dair) Tebligat adresini gösterir belge,
  • Vekaleten katılacaklar için imza sirküleri ve yetki belgesi(Noter tasdikli olacak),
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • Delice Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge,
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenlerin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

7- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

8- İhaleye katılanlar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre hazırlayacakları evrakları en geç ihalesine katılmak istedikleri ticari taksi plakası ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

9- İhale üzerinde kalanlar Delice  Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılığı Yönetmeliği” kapsamında çalıştırılacak olup bu yönetmeliğe göre taahhütname vereceklerdir. Ayrıca 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar çerçevesinde taahhütname verecek yada beyanda bulunacaklardır.

10- İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.